IF Marin Väst

Idrottsklubben i Västra Göteborg, Askim, Frölunda, Högsbo, Älvsborg

Stadgar för Idrottsföreningen Marin Väst

Stiftad 23 oktober 1942

”Idrottens mål och inriktning”

Definition

Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller uppnå tävlingsresultat.

Mål och Inriktning

Idrott skall inriktas på att utveckla individer positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt avseende. Idrott skall utformas och organiseras så, att den i någon form blir tillgänglig för alla och kan ge alla utövare tillfredsställelse med hänsyn till vars och ens värderingar. Idrott skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla människors värde.

Ändamål

Föreningen har som mål att verka i enlighet med idrottens mål och inriktning.

Hemort

Föreningen har sin hemort i GÖTEBORG (ÄLVSBORG-STYRSÖ FRITIDSOMRÅDE)

Medlemskap

§ 1
Medlemskap i föreningen erhålls efter ansökan åtföljd av medlemsavgift., Sådan avgift fastställts av årsmötet. Styrelsen och sektionsledare vald av årsmötet äger rätt att anta medlem. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antagas att vederbörande kommer att motverka föreningens intressen. Beslut, varigenom ansökan om medlemskap avslås, skall fattas av styrelsen. Genom beslut av årsmötet får person på förslag av styrelse kallas till ständig medlem eller hedersmedlem i föreningen.
§ 2
Medlem som vill utträda ur föreningen gör skriftlig anmälan därom till styrelsen och anses därmed ha omedelbart ha lämnat föreningen, ev förfallna avgifter erläggs enligt styrelsens bestämmande. Medlem som inte betalt årsavgift under ett år anses ha begärt utträde ur föreningen.
§ 3
Föreningsmedlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala stadgade avgifter till föreningen, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning fattas av Styrelsen. Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av Styrelsen angiven tid (minst 14 dagar). I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutne skall iakttaga vid överklagande av beslut. Detta skall inom tre dagar från dagen för beslutet avsändas till den uteslutne i betalt brev med posten eller på annat betryggande sätt. Medlem som uteslutits av styrelsen, äger rätt att vid möte med föreningen överklaga styrelsens beslut, under förutsättning att han inom 14 dagar efter det att han fått del av beslutet hos styrelsen skriftligen anmält besvär över detsamma. Ärende angående sådant besvär skall förläggas vid ordinarie möte, som hålles närmast efter besvärstidens utgång och skall särskilt angivas i kallelsen till ifrågavarande möte till vilket klaganden minst 8 dagar förut kallas medelst rekommenderat brev. Grundas beslut om uteslutning på bristande betalning av stående årsavgifter, åligger det Styrelsen att återkalla beslutet, om de förfallna avgifterna erlagts före besvärstidens utgång. Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 79 § 1 och 80 i RF:s stadgar. Sedan beslut om uteslutning fått bordande verkan får föreningen inte kräva den uteslutne medlemmen på föreskrivna avgifter.

Medlem

§ 4
Medlem har rätt att deltaga i möten och andra sammankomster som anordnas för medlemmarna.
 • Har rätt till fortlöpande information om föreningens angelägenheter
 • Skall följa föreningens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning fattas av organ inom föreningen.
 • Har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen.
 • Medger att namn och födelsenummer publiceras på föreningens hemsidor och införs i för verksamheten nödvändiga register.
§ 5
Medlem skall betala den medlemsavgift som bestäms av årsmötet. Medlemskap kan betalas enskilt eller som familjemedlemskap. Vid familjemedlemskap har alla familjemedlemmar över 12 år rösträtt. Medlemsavgiften betalas i början på nytt kalender år för alla medlemmar utom innebandy som betalar på hösten för nästa hela kalender år. Till medlemsavgiften tillkommer träningsavgift som regleras av varje sektion och fastställs av Styrelsen.
§ 6
Medlem har rätt att deltaga i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar. Medlem får inte deltaga i tävling eller uppvisning utan medgivande av Styrelsen eller sektionsledaren. Om tävlingen eller uppvisningen arrangeras utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke. Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderta den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen endast deltaga om detta SF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

Styrelsen

§ 7
Föreningens angelägenheter handhas av Styrelsen. Den skall inom ramen för RF:s och vederbörande SF och dessa stadgar verka för föreningens framåtskridande samt tillvarataga medlemmarnas intressen. Det åligger Styrelsen att
 • Tillse att för föreningen bindande regler iakttas
 • Verkställa av årsmötet fattade beslut.
 • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • Ansvara för och förvalta föreningens medel och förbereda årsmötet
§ 8
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt två ordinarie ledamöter samt minst en suppleant..
§ 9
Styrelseledamöter och suppleanter väljs av årsmötet för tid som sägs i §22 bland föreningens röstberättigade medlemmar. Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång inträder suppleant t.o.m. nästkommande årsmöte. Styrelsen äger rätt kalla enskild medlem till adjungerad ledamot i Styrelsen. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt, men inte rösträtt. Denne får utses till befattning inom Styrelsen.
§ 10
Föreningens firma tecknas av Styrelsen eller, om Styrelsen så bestämmer av två Styrelseledamöter gemensamt eller av särskild utsedd person.
§ 11
Styrelsen sammanträder när ordföranden eller minst halva Styrelsen så bestämmer. Styrelsen är beslutsmässig om samtliga ledamöter kallats till sammanträde och minst hälften av dem är närvarande. Vid sammanträde skall protokoll föras. Avvikande mening skall antecknas i protokollet.
§ 12
Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete samt övervakar att såväl föreningens stadgar som övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden in i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, varvid dock nedan angivna uppgifter bör ankomma på sekreteraren och kassören.

Sekreteraren

Att förbereda Styrelsens sammanträden och föreningens möte
 • föra protokoll över Styrelsens sammanträden
 • registrera och förvara skrivelser
 • om ordföranden inte bestämmer annat, underteckna utgående skrivelser och förvara kopior av dessa, samt att årligen upprätta förslag till verksamhetsberättelse för föreningen.

Kassören

Att se till att medlemmarna betalar föreskrivna avgifter
 • se till att föreningen söker de bidrag från stat, kommun och idrottsorganisationer m.fl. som finns att få
 • driva in fordringar och verkställa utbetalningar för föreningen, samt se till att det finns verifikation över dessa
 • svara för föreningens bokföring
 • i förekommande fall lämna särskild uppgift, upprätta deklarationer samt lämna arbetsgivare- respektive kontrolluppgifter
 • föra medlemsmatrikel
 • i den mån varken RF:s samlingsförsäkring eller vederbörande SF:s försäkringar är tillräckliga, enl beslut av Styrelsen, tillse att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens idrottsmateriel, priser och övriga tillhörigheter är försäkrade till betryggande belopp
 • samt att utarbeta underlag för budget

Verksamhets- och räkenskapsår mm

§ 13
Verksamhetsåret och räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari till 31 december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmötet t.o.m. årsmötet påföljande år.

Revision

§ 14
Styrelsen skall tillhandahålla revisorerna föreningens räkenskaper, årsmöte- och Styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, som revisorerna önskar ta del av, närhelst de så begär samt när det gäller revision av förvaltningen för det senaste räkenskapsåret, senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

Sektioner

§ 15
Den idrottsliga verksamheten leds av sektionsledare. Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av årsmötet eller av extramöte sammankallats för prövning av sådan fråga.
§ 16
Sektionsledare väljs vid årsmötet. Sektionsledare är inför styrelsen ansvarig för verksamheten inom sektionen.
§ 17
Styrelsen fastställer på lämpligaste sätt de befogenheter sektionsledarna har.
§ 18
Sektionsledaren upprättar förslag till budget och verksamhetsplan för sektionen att gälla för nästföljande verksamhetsår. Budgeten och planen inges till styrelsen för godkännande på tid som denna bestämmer. Styrelsen gör de ändringar i budgeten och planen som bedöms vara nödvändiga med hänsyn till föreningens skyldigheter i olika hänseenden, föreningens ekonomiska ställning eller den väntade utvecklingen av föreningens verksamhet.

Möten

Ordinarie möten
§ 19
Föreningen håller årsmöte i januari-mars. Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för årsmötet. Kallelse och dagordning för årsmötet delges medlemmarna senast tre veckor före mötet genom publicering på föreningens hemsida., Styrelsen skall hålla redovisningshandlingar och revisionsberättelsen tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.
§ 20
Medlem som i föreskriven ordning har betalat sina avgifter till föreningen och under året fyller lägst 12 år samt hedersmedlem har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig men kan överföras via fullmakt på annan person. Medlem som inte har rösträtt, har yttrande- och förslagsrätt.
§ 21
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande på mötet.
§ 22
Vid årsmötet förekommer följande ärenden
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet
5. Val av justeringsmän, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare
6. Sektionledarens och styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret. I verksamhetsplanen skall framgå vilka sektioner som föreningen skall vara verksam i.
10. Fastställande av medlemsavgift
11. Val av
a. Föreningens ordförande tillika styrelsens ordförande för en tid av två år
b. Vice ordförande, sekreterare, kassör, två ordinarie ledamöter för en tid av två år varav tre styrelseledamöter väljs vartannat år
c. Minst en suppleant i styrelsen med för den fastställda turordningen för en tid av två år
d. Två revisorer för en tid av två år med separerade val vartannat år. I detta val får styrelsens ledamöter inte deltaga
e. Sektionsledare för en tid av två år.
f. Två ledamöter från olika sektioner i valberedningen för en tid av ett år, varav en skall vara sammankallande
12. Behandling av förslag, som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem minst 2 veckor före årsmötet (förslag om stadgeändring eller om upplösning av föreningen senast 1 januari)

Extra möte

§ 23
Styrelsen får kalla föreningens medlemmar till extra möte, om sådant möte behövs. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra möte, när revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, eller när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar. Underlåter styrelsen att inom 14 dagar kalla till möte, får den som krävt mötet kalla till detta. Kallelse jämte dagordning för extra möte delges genom publicering på föreningens hemsida senast sju dagar före mötet. Vid extra möte får endast i dagordningen upptaget ärende avgöras.
§ 24
Om rösträtt på extra möte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i § 20 och 22.

Beslut vid omröstning

§ 25
Beslut fattas med acklamation (dvs. med ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Med undantag för de i § 26 första stycket nämnda båda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Omröstning sker öppet, dock att val skall ske med slutna sedlar, om röstberättigad medlem så begär. Vid omröstning som ej avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag.

Stadgefrågor mm.

§ 26
Endast årsmötet får ändra dessa stadgar eller upplösa föreningen. I sådant fall krävs att minst 2/3 av antalet avgivna röster biträder beslutet. Möte som utlysts för prövning av sådan fråga, får besluta om bildande eller nedläggning av sektion. I sådant fall behövs endast enkel majoritet för beslutet.
§ 27
I beslutet om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsbefrämjande ändamål. Beslut jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart delges berörda SF. Beslut om bildande eller nedläggning av idrottssektion skall översändas till vederbörande SF.
§ 28
Utöver dessa stadgar gäller RF:s stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt vederbörande SF:s stadgar, tävlingsreglementen och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. Ordföranden och sekreteraren skall tillse att ovannämnda stadgar, föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.