Kallelse och dagordning till årsmöte för IF Marin Väst 2022

Välkommen till årsmöte för IF Marin Väst 28 mars 2022 kl 18.00 i IF Marin Västs klubbstuga, på Göteborgs Garnison / Amf4.

Anmälan
Föranmälan krävs så att vi kan ordna inpassage till klubbstugan. Anmälan skickas till styrelsen@ifmarinvast.se senast 20 mars

Förslag
Förslag till årsmötet ska lämnas in till styrelsen av röstberättigad medlem senast 13 mars. Förslagen skickas till styrelsen@ifmarinvast.se.

Handlingar
Handlingar inför årsmötet kommer finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. En länk till handlingarna kommer att e-postas till alla medlemmar senast en vecka innan årsmötet. Det går även att mejla till styrelsen@ifmarinvast.se för att ta del av handlingarna.

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Fastställande av dagordning

§ 3 Val av ordförande för årsmöte

§ 4 Val av protokollförare samt två justeringsmän

§ 5 Fråga om årsmötet utlysts på rätt sätt

§ 6 Fastställande av röstlängd

§ 7 Verksamhetsberättelse för 2021

§ 8 Resultat och balansräkning för 2021

§ 9 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för år 2021

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 11 Fastställande av verksamhetsplan 2022

§ 12 Fastställande av budget och avgifter för nuvarande verksamhetsår.

§ 13 Val av styrelse, ledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning.

§ 14 Bestämma firmatecknare

§ 15 Ärende som styrelsen eller medlem föreslagit till årsmötet.

§ 16 Övriga frågor

§ 17 Mötets avslutande

§ 18 Prisutdelning Vandringspris och Gustav Lundbergs fond.