Kallelse och dagordning till årsmöte för IF Marin Väst 2018

Kallelse och dagordning till årsmöte för IF Marin Väst 2018

Torsdag 22 februari kl 19.00 i IF Marin Västs klubbstuga, på Göteborgs Garnison.

Förslag
Förslag till årsmötet ska lämnas in till styrelsen av röstberättigad medlem senast 8 februari.
Förslagen skickas till styrelsen@ifmarinvast.se

Handlingar
Handlingar inför årsmötet finns tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet.
Mejla till styrelsen@ifmarinvast.se

Dagordning

§ 1 Mötets öppnande

§ 2 Fastställande av dagordning

§ 3 Val av ordförande för årsmöte

§ 4 Val av protokollförare samt två justeringsmän

§ 5 Fråga om årsmötet utlysts på rätt sätt

§ 6 Fastställande av röstlängd

§ 7 Verksamhetsberättelse för 2017

§ 8 Resultat och balansräkning för 2017

§ 9 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för år 2017

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 11 Fastställande av verksamhetsplan 2018

§ 12 Fastställande av budget och avgifter för nuvarande verksamhetsår.

§ 13 Val av styrelse, ledamöter, suppleanter, revisorer och valberedning.

§ 14 Bestämma firmatecknare

§ 15 Ärende som styrelsen eller medlem föreslagit till årsmötet.

§ 16 Övriga frågor

§ 17 Mötets avslutande

§ 18 Prisutdelning Vandringspris och Gustav Lundbergs fond.